Els criteris s’adequaran als de batxillerat, es a dir, es faran diverses activitats pràctiques per avaluació. Es valorarà el treball diari a classe i també a casa, la puntualitat en el lliurament dels treballs, la participació a l’aula. En el cas d’aquells alumnes que no hagin lliurat més d’una de les proves pràctiques durant l’avaluació, la suspendran i hauran de fer un examen de recuperació, a l’inici de la següent avaluació.  També l’hauran de fer aquells alumnes la qual mitjana de les pràctiques sigui inferior a 5. La nota de cada avaluació serà la mitjana aritmètica de les proves escrites. Per fer la mitjana, la nota de cada prova ha de ser superior a 4. El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim 5 per superar la matèria. La recuperació de cada trimestre consistirà en una prova escrita o pràctica sobre tota la matèria i es realitzarà iniciada la següent avaluació. Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5. Si hi ha una avaluació suspesa, a criteri del professor, es podrà realitzar un examen final per a recuperar l’avaluació no superada. Pels alumnes que hagin suspès l’assignatura en juny es farà una prova extraordinària en setembre que inclourà tota la matèria del curs.


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik