Criteris de recuperació de pendents

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DELS PENDENTS:

1er BATXILLERAT

 

Els alumnes de segon de batxillerat que tenen pendent l'assignatura de Filosofia i

Ciutadania de primer de Batxillerat han de fer les dues proves corresponent en les

dates establertes: 25 de gener i 11 d'abril, i una prova final pel 11 de maig. Els criteris de recuperació consisteixen a arribar a els objectius mínims anteriorment exposats.

 

Heus aquí la llesta amb els continguts del primer i segon parcial:

 

Llista de continguts del primer parcial: 25 de gener

- El pas del mite al logos

 

- Principals funcions de la filosofia

 

- Principal s etapes històriques de la filosofia occidental

 

- Les preguntes de la filosofia (plantejament kantià)

 

- L' ésser humà: naturalesa i cultura

 

- Antropologia: definició i branques

 

- Antropologia biològica: la teoria de la evolució

 

- Trets específics de la naturalesa humana

 

- El procés d'humanització. Diferencies que fonamenten la cultura

 

- Sensació i percepció

 

- Els usos del terme «consciència»

 

- Els conceptes: definició i propietats

 

- L'atenció i la memòria

 

- El condicionament clàssic i el condicionament operant

 

- Característiques de l'aprenentatge humà

 

Llista de continguts del segon parcial: 11 d’abril

- Els judicis i les inferències

 

- L' ésser humà com a ésser racional. Recorregut historic

 

- La filosofia de la sospita

 

- L' ésser humà com a animal social

 

- El determinisme i l'indeterminisme. La perspectiva existencialista

 

- Ortega i Gasset: la llibertat situada

 

- L' ésser humà com a ésser metafísic

 

- Tipus d'objectes de coneixement

 

- Les fonts del coneixement. Racionalisme, empirisme i teoria kantiana

 

- Teories de la veritat

 

- L' ontologia i els seus problemes.

 

- Definició de conceptes: categories, ser, ens, substància/accident,

matèria/forma, essència/existència i causa/efecte - Sòcrates i el mètode maièutic

 

- Plató i el mite de la caverna

 

- Fonaments de la democràcia

 

- Control de lectura: 1984, Un món feliç o El senyor de les mosques

 

Data del examen final: 13 de maig


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik