Primera avaluació:

1. Treballar la comunicació, a l'aula.

2. Fotos de comunicació no verbal, del carrer.

3. Comentari de "Con faldas y a lo loco" (Billy Wilder, 1959)

4. Comentari de "Blade Runner 2049" (Denis Villeneuve, 2017)

5. Comentari de "Viernes 13" (Sean S. Cunningham, 1980).

6. Autoretrat, amb mòbil, cara i mirall.

7. Tria una foto i un fotògraf.

8. Comentari de "Grease" (Randal Kleiser, 1978)

Segona avaluació:

9. Col·lage de fotografies:

Muntau una presentació de diapositives que contenguin imatges dels següents casos (a cada diapositiva, nom del tipus i imatge corresponent) i compartiu-la o enviau-la a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.:

 • Fotomuntatge
 • Imatge subliminal
 • Imatge suggestiva
 • Foto connotada pel color vermell
 • Foto connotada pel color groc
 • Foto connotada pel color verd
 • Foto connotada pel color blau
 • Imatge amb funció informativa
 • Imatge amb funció emotiva
 • Imatge amb funció poètica o estètica
 • Imatge amb funció suggestiva.

10. Star Wars. El darrer lliurament d’una saga triomfant, i a prop dels Oscar

En un arxiu de Drive o en el cos d’un correu electrònic, respon aquestes qüestions. Compareix-lo o envia’l a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

El passat dia 15 s’estrenava el darrer lliurament de la saga Star Wars, amb el títol “Els darrers Jedi”. Aprofitarem aquest fet i el seu immediat èxit comercial per treballar un poc aquest format cinematrogràfic.

Visualitza el tràiler del film

Aporta’n una sinopsi i els principals personatges i intèrprets.

 1. Adjunta una imatge del film.
 2. Quin episodi de la saga Star Wars és? Quants n’hi ha, en total? Cita’n els títols per ordre d’estrena
 3. Quins són els personatges que han aparegut a la majoria de les seues pel·lícules. Aporta’n el nom del personatge i de l’actor o actriu que els interpreta.
 4. Qui ha dirigit la majoria dels films i sempre n’ha estat un dels productors? Quins han sét els directors de les darreres pel·lícules de la saga?
 5. De qui és propietat, ara, els drets de la saga? Productora.
 6. Quants propers lliuraments de Star Wars estan previstos?

11. Nadal Audiovisual.

Arriben les festes de Nadal i el món audiovisual desplega tot un arsenal de recursos (atractius, o no, depén dels gustos. I ja se sap que, sobre gustos, colors…).

Individualment, o per parelles, haureu de fer una activitat que reculli part d’aquesta (agobiant?) oferta:

PUBLICITAT

 • Selecciona un dels múltiples anuncis relacionats amb el Nadal i aporta’n l’enllaç.
 • A banda d’això, recordes un anunci relacionat amb el Nadal que t’hagi agradat especialment? Si en trobes l’enllaç, aporta’l. Si no, explica’l.

MÚSICA

 • Hi ha un munt de cançons i espectacles musicals orientats al Nadal. Aporta un enllaç a una que en sigui característica.
 • A més, quina és la teua cançó preferida del Nadal? Aporta’n un enllaç i especifica títol, autor i intèrpret.

TV

 • Existeix una programació televisiva pròpia del període del Nadal. Aporta un exemple, citant el programa, la cadena televisiva i l’any d’emissió.
 • A banda d’això, quin és el teu programa favorit de la tele del Nadal? Digue’s de quin programa es tracta, cadena i any. Aporta’n un enllaç.

CINEMA

 • Les pantalles de cinema s’omplen d’oferta nadalenca. Cita un exemple (títol, director i any) i aporta un enllaç a un tràiler.
 • Quin és el teu film favorit del Nadal? Aporta el títol, director, any i un enllaç a un tràiler.

12. GENERACIÓ D’IMATGES (II)

13. FER UN CÒMIC

14. EL MEU CÒMIC FAVORIT I ALTRES CÒMICS

 1. Per parelles, seleccionareu el vostre còmic favorit.

En fareu una descripció (en una presentació en diapositives), indicant

 • Títol,
 • Personatges principals,
 • Trama,
 • Any d’aparició,
 • Autor,
 • Color o en blanc i negre
 • Si ha tengut adaptacions televisives o cinematogràfiques. A més, heu d’aportar-ne alguna.
 • Aportareu imatges d’alguna portada i d’algunes vinyetes de còmics del còmic seleccionat.
 1. Seleccionareu un altre còmic destacable per a vosaltres (preferit vostre, o no) i fareu les mateixes passes que heu fet pel vostre favorit.

En acabar, enviareu o compartireu el fitxer a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

15. Comentari de Algo para recordar

16. Anàlisi de premsa escrita

17. Comentari de Million Dollar Baby

S’avaluaran:

Les tasques que facin els alumnes a cadascuna de les sessions, i també els productes que hagin elaborat be sigui en grup o individualment.

El quadern que s’haurà anat realitzant al llarg del curs. En ell, els alumnes hauran de deixar constància del que han fet en cada tema (posant-hi el nom del professor corresponent), de manera que tots quatre docents el podrem avaluar i tenir coneixement del desenvolupament del projecte.

La preparació d’un itinerari, amb el qual conclourà el projecte.

La qualifcació del projecte a cada avaluació durant el curs es consensuarà amb els professors que imparteixin classe i al final es posarà una nota entre els quatre.

La qualificació apareixerà com a Projecte de Cultura eivissenca.

Al llarg del curs es realitzaran proves escrites o treballs per avaluar els continguts conceptuals i procedimentals d’una unitat o d’un dels seus apartats.

Les avaluacions suspeses es recuperaran mitjançant un treball, un dossier o una prova escrita al principi del següent trimestre. La realització de aquesta prova és obligatòria i encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la recuperació corresponent l’alumne es quedarà amb la nota de la recuperació.

La qualificació final correspon a l’avaluació dels continguts, els treballs realitzat a l’aula i a casa, i també a l’actitud (assistència a classe, activitats complementàries, extraescolars, puntualitat, participació en les activitats de classe, acatament a les normes de convivència i respecte envers professors i companys, correcció de les formes, disposició del material, cura del material didàctic a la seva disposició, neteja pel que fa als llibres i quadern de treball, treball en equip: capacitat de l’alumne per adaptar-se a un grup de treball, demostrant responsabilitat, compartint tasques i superant protagonismes).

A més, l’assistència activa a les activitats extraescolars programades -itineraris didàctics- es considerarà per perfilar la nota del trimestre positivament.

Els continguts suposen un 60%, el treball un 20% i l’actitud un 20% de la nota final. Per aprovar l’assignatura s’han de superar com a mínim dos dels tres punts esmentats.

A la fi dels trimestres: La nota serà la mitjana de les unitats d’aprenentatge desenvolupades.

Els alumnes que no hagin superat els mòduls en la convocatòria de juny, podran realitzar un examen escrit en la de setembre per superar la matèria.

Perquè un alumne tingui dret a fer un examen al qual no s’ha presentat, ha d’aportar un justificant mèdic en el terme de tres dies. No s’admetran justificants genèrics del tipus: justific totes les faltes des de… fins…

Si un alumne és agafat copiant en una prova escrita, la suspendrà.

 

Els alumnes que no hagin aprovat en juny podran recuperar l’assignatura en setembre mitjançant el lliurament d’un dossier obligatori sobre els continguts treballats durant tot el curs i la realització d’una prova escrita. El dossier comptarà un 20% de la nota i es lliurarà abans de començar la prova escrita, que comptarà un 80%. En cas que l’alumne no lliuri el treball no tindrà dret a realitzar aquesta prova.

Es faran, com a mínim, dos proves escrites per avaluació que constaran d'una part de teoria i una part de comentari de documents (mapes històrics, texts, gràfiques, imatges) .

La nota de cada trimestre serà la mitjana aritmètica de les proves escrites. Per fer la mitjana la nota de cada prova ha de ser superior a 3. El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim 5 per superar la matèria. La recuperació de cada trimestre consisteix en una prova escrita sobre tota la matèria i es realitzarà després de les vacances trimestrals. Encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la recuperació corresponent, l’alumne es quedarà amb la nota de la recuperació. La no presentació a la prova es qualificarà amb un 0.

Al llarg del curs els alumnes realitzaran treballs, exposicions orals, mapes històrics, eixes cronològics, comentaris de text, per tal de preparar la part pràctica de la materia. Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació trimestral. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5 i tenir aprovades dues de les avaluacions. Si hi ha una avaluació suspesa  amb una qualificació inferior a 4, a criteri del professor, es podrà realitzar un examen final per a recuperar-la.

Les faltes d’ortografia i sintaxis així com la mala presentació de la prova escrita baixarà fins a 1 punt de la nota.

Si un alumne és agafat copiant en un examen, el suspendrà.

L’assistència a classe i puntualitat és obligatòria per als alumnes del batxillerat.

Seguint les instruccions de la CCP aprovades en el curs 2005/2006 cada falta d’assistència injustificada baixarà 0,25 punts de la nota trimestral ja que l’assistència a classe i a les activitats complementàries i la presentació a tots els exàmens són obligatories. Pel que fa a les faltes d’asssistència injustificades i la impuntualitat amb la baixada corresponent de la nota, es poden esmenar mitjançant la realització d’un treball que es lliurarà desprès de les vacances trimestrals.

L’examen només es repeteix si es presenta un justificant mèdic en el terme de tres dies. No s’admetran justificants genèrics del tipus: justific les faltes d’asssistència des de..........fins a.........

La lectura obligatòria del curs (LEVI, Primo. Si això és un home) ha de ser superada mitjançant un control per poder aprovar la matèria, en juny.  Per als alumnes que hagin suspès l’assignatura en juny es farà una prova extraordinària en setembre que inclourà tota la matèria.

La qualificació de cada avaluació s’obtendrà de la següent valoració:

80% proves escrites

15% feines i treballs

 

5% actitud (puntualitat, interès per l’assignatura, etc).

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik