Es faran, com a mínim, dos proves escrites per avaluació que constaran d'una part de teoria i una part de comentari de documents (mapes històrics, texts, gràfiques, imatges) .

La nota de cada trimestre serà la mitjana aritmètica de les proves escrites. Per fer la mitjana la nota de cada prova ha de ser superior a 3. El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim 5 per superar la matèria. La recuperació de cada trimestre consisteix en una prova escrita sobre tota la matèria i es realitzarà després de les vacances trimestrals. Encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la recuperació corresponent, l’alumne es quedarà amb la nota de la recuperació. La no presentació a la prova es qualificarà amb un 0.

Al llarg del curs els alumnes realitzaran treballs, exposicions orals, mapes històrics, eixes cronològics, comentaris de text, per tal de preparar la part pràctica de la materia. Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació trimestral. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5 i tenir aprovades dues de les avaluacions. Si hi ha una avaluació suspesa  amb una qualificació inferior a 4, a criteri del professor, es podrà realitzar un examen final per a recuperar-la.

Les faltes d’ortografia i sintaxis així com la mala presentació de la prova escrita baixarà fins a 1 punt de la nota.

Si un alumne és agafat copiant en un examen, el suspendrà.

L’assistència a classe i puntualitat és obligatòria per als alumnes del batxillerat.

Seguint les instruccions de la CCP aprovades en el curs 2005/2006 cada falta d’assistència injustificada baixarà 0,25 punts de la nota trimestral ja que l’assistència a classe i a les activitats complementàries i la presentació a tots els exàmens són obligatories. Pel que fa a les faltes d’asssistència injustificades i la impuntualitat amb la baixada corresponent de la nota, es poden esmenar mitjançant la realització d’un treball que es lliurarà desprès de les vacances trimestrals.

L’examen només es repeteix si es presenta un justificant mèdic en el terme de tres dies. No s’admetran justificants genèrics del tipus: justific les faltes d’asssistència des de..........fins a.........

La lectura obligatòria del curs (LEVI, Primo. Si això és un home) ha de ser superada mitjançant un control per poder aprovar la matèria, en juny.  Per als alumnes que hagin suspès l’assignatura en juny es farà una prova extraordinària en setembre que inclourà tota la matèria.

La qualificació de cada avaluació s’obtendrà de la següent valoració:

80% proves escrites

15% feines i treballs

 

5% actitud (puntualitat, interès per l’assignatura, etc).

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik