Al llarg del curs es realitzaran proves escrites o treballs per avaluar els continguts conceptuals i procedimentals d’una unitat o d’un dels seus apartats.

Les avaluacions suspeses es recuperaran mitjançant un treball, un dossier o una prova escrita al principi del següent trimestre. La realització de aquesta prova és obligatòria i encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la recuperació corresponent l’alumne es quedarà amb la nota de la recuperació.

La qualificació final correspon a l’avaluació dels continguts, els treballs realitzat a l’aula i a casa, i també a l’actitud (assistència a classe, activitats complementàries, extraescolars, puntualitat, participació en les activitats de classe, acatament a les normes de convivència i respecte envers professors i companys, correcció de les formes, disposició del material, cura del material didàctic a la seva disposició, neteja pel que fa als llibres i quadern de treball, treball en equip: capacitat de l’alumne per adaptar-se a un grup de treball, demostrant responsabilitat, compartint tasques i superant protagonismes).

A més, l’assistència activa a les activitats extraescolars programades -itineraris didàctics- es considerarà per perfilar la nota del trimestre positivament.

Els continguts suposen un 60%, el treball un 20% i l’actitud un 20% de la nota final. Per aprovar l’assignatura s’han de superar com a mínim dos dels tres punts esmentats.

A la fi dels trimestres: La nota serà la mitjana de les unitats d’aprenentatge desenvolupades.

Els alumnes que no hagin superat els mòduls en la convocatòria de juny, podran realitzar un examen escrit en la de setembre per superar la matèria.

Perquè un alumne tingui dret a fer un examen al qual no s’ha presentat, ha d’aportar un justificant mèdic en el terme de tres dies. No s’admetran justificants genèrics del tipus: justific totes les faltes des de… fins…

Si un alumne és agafat copiant en una prova escrita, la suspendrà.

 

Els alumnes que no hagin aprovat en juny podran recuperar l’assignatura en setembre mitjançant el lliurament d’un dossier obligatori sobre els continguts treballats durant tot el curs i la realització d’una prova escrita. El dossier comptarà un 20% de la nota i es lliurarà abans de començar la prova escrita, que comptarà un 80%. En cas que l’alumne no lliuri el treball no tindrà dret a realitzar aquesta prova.

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik