Els criteris s’adequaran als de batxillerat, es a dir, es faran diverses activitats pràctiques per avaluació. Es valorarà el treball diari a classe i també a casa, la puntualitat en el lliurament dels treballs, la participació a l’aula. En el cas d’aquells alumnes que no hagin lliurat més d’una de les proves pràctiques durant l’avaluació, la suspendran i hauran de fer un examen de recuperació, a l’inici de la següent avaluació.  També l’hauran de fer aquells alumnes la qual mitjana de les pràctiques sigui inferior a 5. La nota de cada avaluació serà la mitjana aritmètica de les proves escrites. Per fer la mitjana, la nota de cada prova ha de ser superior a 4. El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim 5 per superar la matèria. La recuperació de cada trimestre consistirà en una prova escrita o pràctica sobre tota la matèria i es realitzarà iniciada la següent avaluació. Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5. Si hi ha una avaluació suspesa, a criteri del professor, es podrà realitzar un examen final per a recuperar l’avaluació no superada. Pels alumnes que hagin suspès l’assignatura en juny es farà una prova extraordinària en setembre que inclourà tota la matèria del curs.

Es faran, com a mínim, dos proves escrites per avaluació seguint el model de selectivitat, que constaran d'una part teòrica i una part de comentari de documents (mapes històrics i textos) Al llarg del curs els alumnes realitzaran treballs, exposicions orals, mapes històrics, eixes cronològics, comentaris de text, per tal de preparar la part pràctica de la materia.

La qualificació de cada avaluació s’obtendrà de la següent valoració:

80% proves escrites

15% feines i treballs

5% actitud (puntualitat, interès per l’assignatura, etc).

El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim 5 per superar la matèria. La recuperació de cada trimestre consisteix en una prova escrita sobre tota la matèria i es realitzarà després de les vacances trimestrals. Encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la recuperació, l’alumne es quedarà amb la nota de la recuperació. La no presentació a la prova es qualificarà amb un 0.

Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació trimestral. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5 i tenir aprovades les tres avaluacions Si hi ha una  avaluació suspesa  es podrà realitzar un examen  per a recuperar l’ avaluació no superada.

Les faltes de ortografia i sintaxis així com la mala presentació de la prova escrita baixaran fins 1 punt de la nota.

Si un/a alumne/a és agafat copiant en un examen, el suspendrà.

L'assistència a classe i puntualitat és obligatòria per als alumnes del Batxillerat.

Seguint les instruccions de la CCP aprovades en el curs 2005/6 cada falta d’assistència injustificada baixarà 0,25 punts de la nota trimestral, ja que l’assistència a classe i a les activitats complementàries i la presentació a tots els exàmens són obligatòries. Pel que fa a les faltes d’assistència injustificades i la impuntualitat amb la baixada  corresponent de la nota, es poden esmenar mitjançant la realització d’un treball que es lliurarà desprès de les vacances trimestrals.

Perquè un alumne tingui dret a fer un examen al qual no s’ha presentat, ha d’aportar un justificant mèdic o d’un altre organisme oficial de l’administració (policia, jutjats, etc) en el terme de tres dies. No s’admetran justificants genèrics del tipus: justific totes les faltes des de… fins…

Cada falta d’ortografia i sintaxis així com la mala presentació de la prova escrita baixaran un 0,10 punts fins a un màxim d’un punt.

Si un/a alumne/a és agafat copiant en una prova escrita, tindrà com a nota en l’examen un 0.

 

Per als alumnes que hagin suspès l’assignatura en juny es farà una prova extraordinària en setembre que inclourà tota la matèria del curs.

Es faran, com a mínim, dos proves escrites per avaluació seguint el model de selectivitat, que constaran d'una part de terminologia (amb una sèrie de termes a definir), una part teòrica i una part pràtica (comentari de documents, mapes geogràfics, gràfiques, imatges, etc.) Al llarg del curs els alumnes realitzaran mapes geogràfics, comentaris de text, comentaris i interpretacions de gràfics etc, per tal de preparar aquesta part pràctica.

La qualificació de cada avaluació s’obtendrà de la següent valoració:

80% proves escrites

15% feines i treballs

5% actitud (puntualitat, interès per l’assignatura, etc).

El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim 5 per superar la matèria. La recuperació de cada trimestre consisteix en una prova escrita sobre tota la matèria i es realitzarà després de les vacances trimestrals. Encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la recuperació, l’alumne es quedarà amb la nota de la recuperació. La no presentació a la prova es qualificarà amb un 0.

Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació trimestral. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5 i tenir aprovades dues de les avaluacions, com a mínim. Si hi ha una  avaluació suspesa, a criteri del professor, es podrà realitzar un examen  per a recuperar l’ avaluació no superada.

Les faltes de ortografia i sintaxis així com la mala presentació de la prova escrita baixaran fins 1 punt de la nota.

Si un/a alumne/a és agafat copiant en un examen, el suspendrà i també aquella avaluació. L'assistència a classe i puntualitat és obligatòria per als alumnes del Batxillerat.

Seguint les instruccions de la CCP aprovades en el curs 2005/6 cada falta d’assistència injustificada baixarà 0,25 punts de la nota trimestral, ja que l’assistència a classe i a les activitats complementàries i la presentació a tots els exàmens són obligatòries. Pel que fa a les faltes d’assistència injustificades i la impuntualitat amb la baixada  corresponent de la nota, es poden esmenar mitjançant la realització d’un treball que es lliurarà desprès de les vacances trimestrals.

L’examen només es repeteix si es presenta un justificant mèdic en el terme de tres dies. No s'admetran justificants genèrics del tipus: Justific les faltes d'assistència des de .. fins.

 

Per als alumnes que hagin suspès l’assignatura en juny es farà una prova extraordinària en setembre que inclourà tota la matèria del curs.

Es faran, com a mínim, dos proves escrites per avaluació seguint el model de selectivitat, que constaran d'una part de terminologia (amb una sèrie de termes a definir), una part de comentari d’obra artística i el desenvolupament d’un tema.

Al llarg del curs els alumnes realitzaran treballs, exposicions orals, comentaris d’arquitectura, escultura i puntura, i altres activitats relacionades amb la matèria.

La nota de cada trimestre serà que resulti dels percentatges següents:

80% proves escrites

15% feines i treballs

5% actitud (puntualitat, interès per l’assignatura, etc).

El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim 5 per superar la matèria. La recuperació de cada trimestre consisteix en una prova escrita sobre tota la matèria i es realitzarà després de les vacances trimestrals. Encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la recuperació, l’alumne es quedarà amb la nota de la recuperació. La no presentació a la prova es qualificarà amb un 0.

Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació trimestral. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5 i tenir aprovades les tres avaluacions. Si hi ha una  avaluació suspesa  es podrà realitzar un examen  per a recuperar l’ avaluació no superada.

Si un/a alumne/a és agafat copiant en un examen, el suspendrà.

L'assistència a classe i puntualitat és obligatòria per als alumnes del Batxillerat.

Seguint les instruccions de la CCP aprovades en el curs 2005/6 cada falta d’assistència injustificada baixarà 0,25 punts de la nota trimestral, ja que l’assistència a classe i a les activitats complementàries i la presentació a tots els exàmens són obligatòries. Pel que fa a les faltes d’assistència injustificades i la impuntualitat amb la baixada  corresponent de la nota, es poden esmenar mitjançant la realització d’un treball que es lliurarà desprès de les vacances trimestrals.

Perquè un alumne tingui dret a fer un examen al qual no s’ha presentat, ha d’aportar un justificant mèdic o d’un altre organisme oficial de l’administració (policia, jutjats, etc) en el terme de tres dies. No s’admetran justificants genèrics del tipus: justific totes les faltes des de… fins…

Cada falta d’ortografia i sintaxis així com la mala presentació de la prova escrita baixaran un 0,10 punts fins a un màxim d’un punt.

Si un/a alumne/a és agafat copiant en una prova escrita, tindrà com a nota en l’examen un 0.

 

Per als alumnes que hagin suspès l’assignatura en juny es farà una prova extraordinària en setembre que inclourà tota la matèria del curs.

L'alumnat podrà triar entre dos formes d'avaluació:

L'opció 1 és la combinació d'activitats i/o treballs i un examen a final de cada avaluació. La nota final de cada avaluació serà la ponderació del 20% de la nota dels treballs i del 80% de la nota de l'examen final d'avaluació. Per fer la ponderació, les notes d'examen i treballs han de ser com a mínim d'un 4. El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim d'un 5 per superar la matèria.

L'opció 2 és la realització d'un examen amb continguts teòrics i pràctics a final de cada avaluació o a final de curs, en cas de no haver superat o no haver-se presentat a algun examen d'avaluació.

Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5.

 

Es podrà descomptar fins a un 1 punt de la nota per faltes d'ortografia als exàmens i treballs.

L'alumnat podrà triar entre dos formes d'avaluació:

L'opció 1 és la combinació d'activitats i/o treballs i un examen a final de cada avaluació. La nota final de cada avaluació serà la ponderació del 20% de la nota dels treballs i del 80% de la nota de l'examen final d'avaluació. Per fer la ponderació, les notes d'examen i treballs han de ser com a mínim d'un 4. El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim d'un 5 per superar la matèria.

L'opció 2 és la realització d'un examen amb continguts teòrics i pràctics a final de cada avaluació o a final de curs, en cas de no haver superat o no haver-se presentat a algun examen d'avaluació.

Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5.

 

Es podrà descomptar fins a un 1 punt de la nota per faltes d'ortografia als exàmens i treballs.

L'alumnat podrà triar entre dos formes d'avaluació:

L'opció 1 és la combinació d'activitats i/o treballs i un examen a final de cada avaluació. La nota final de cada avaluació serà la ponderació del 20% de la nota dels treballs i del 80% de la nota de l'examen final d'avaluació. Per fer la ponderació, les notes d'examen i treballs han de ser com a mínim d'un 4. El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim d'un 5 per superar la matèria.

L'opció 2 és la realització d'un examen amb continguts teòrics i pràctics a final de cada avaluació o a final de curs, en cas de no haver superat o no haver-se presentat a algun examen d'avaluació.

Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5.

 

Es podrà descomptar fins a un 1 punt de la nota per faltes d'ortografia als exàmens i treballs.

L'alumnat podrà triar entre dos formes d'avaluació:

L'opció 1 és la combinació de treballs i un examen a final de cada avaluació. La nota final de cada avaluació serà la ponderació del 20% de la nota dels treballs i del 80% de la nota de l'examen final d'avaluació. Per fer la ponderació, les notes d'examen i treballs han de ser com a mínim d'un 4. El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim d'un 5 per superar la matèria.

L'opció 2 és la realització d'un examen amb continguts teòrics i pràctics a final de cada avaluació o a final de curs, en cas de no haver superat o no haver-se presentat a algun examen d'avaluació.

Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació, per poder fer la mitjana de les avaluacions, cadascuna d'aquestes ha de ser d'una nota igual o superior al 5. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5.

L'alumnat que tingui alguna avaluació suspesa o no s'hagi presentat a alguna o totes les avaluacions, té la possibilitat d'examinar-se de les avaluacions pendents o de tota la matèria a finals de maig de 2015.

Per als alumnes que hagin suspès l’assignatura en maig, es farà una prova extraordinària en setembre que inclourà tota la matèria del curs.

El format dels exàmens combinarà exercicis de caire pràctic i teòric.

 

Es podrà descomptar fins a un 1 punt de la nota per faltes d'ortografia als exàmens i treballs.

L'alumnat podrà triar entre dos formes d'avaluació:

L'opció 1 és la combinació de treballs i un examen a final de cada avaluació. La nota final de cada avaluació serà la ponderació del 20% de la nota dels treballs i del 80% de la nota de l'examen final d'avaluació. Per fer la ponderació, les notes d'examen i treballs han de ser com a mínim d'un 4. El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim d'un 5 per superar la matèria.

L'opció 2 és la realització d'un examen amb continguts teòrics i pràctics a final de cada avaluació o a final de curs, en cas de no haver superat o no haver-se presentat a algun examen d'avaluació.

Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació, per poder fer la mitjana de les avaluacions, cadascuna d'aquestes ha de ser d'una nota igual o superior al 5. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5.

L'alumnat que tingui alguna avaluació suspesa o no s'hagi presentat a alguna o totes les avaluacions, té la possibilitat d'examinar-se de les avaluacions pendents o de tota la matèria a finals de maig de 2018.

Per als alumnes que hagin suspès l’assignatura en maig, es farà una prova extraordinària en setembre que inclourà tota la matèria del curs.

El format d els exàmens serà semblant al model de les PAU de la UIB. Constarà de tres preguntes. La primera serà un comentari a triar entre un text o un mapa (3 punts), la segona una pregunta teòrica a triar entre dues opcions (3,5 punts) i la tercera pregunta també serà teòrica a triar entre dues opcions (3,5 punts).

Es podrà descomptar fins a un 1 punt de la nota per faltes d'ortografia als exàmens i treballs.

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik