Els criteris de qualificació són ...

 Pel que fa al curs 2019-20 els criteris de qualificació seràn els següents:

2n ESO:

40% correspondrà al quadern, feines realitzades tant a classe com al laboratori, actitud envers a la matèria, comportament i participació.

60% correspondrà als coneixements demostrats als examens, intervencions a classe i al laboratori, activitats individuals i/o colectives.

Per recuperar una part de la matèria suspesa( Química i/o Física), es farà un examen i s'haurà de lliurar una feina encomanada.

 

3er ESO:

40% correspondrà al quadern, feines realitzades tant a classe com al laboratori, actitud envers a la matèria, comportament i participació.

60% correspondrà als coneixements demostrats als examens, intervencions a classe i al laboratori, activitats individuals i/o colectives.

Per recuperar una part de la matèria suspesa( Química i/o Física), es farà un examen i s'haurà de lliurar una feina encomanada.

 

4t ESO:

20%correspondrà al quadern, feines realitzades tant a classe com al laboratori, actitud envers a la matèria, comportament i participació.

80% correspondrà als coneixements demostrats als examens, intervencions a classe i al laboratori, activitats individuals i/o colectives.

Per recuperar una part de la matèria suspesa( Química i/o Física), es farà un examen.

 

1er Batxillerat FQ:

10% correspondrà al quadern, feines realitzades tant a classe com al laboratori, actitud envers a la matèria, comportament i participació.

90% correspondrà als coneixements demostrats als examens, intervencions a classe i al laboratori, activitats individuals i/o colectives.

Per recuperar una part de la matèria suspesa( Química i/o Física), es farà un examen.

1er Batxillerat Cultura científica

 20% correspondrà als continguts procedimentals ( exercicis, exposicions orals, quadern,..) i al'actitud ( comportament, interès mostrat,..)

80% s'avaluarà amb els coneixements mostrats (proves escrites i/o treballs) . El lliurament de tasques i treballs és obligatòri, per cada dia de retard en el lliurament durant el curs es descomptarà un punt.

2n Batxillerat Fisica/ Química:

10%correspondrà al quadern, feines realitzades tant a classe com al laboratori, actitud envers a la matèria, comportament i participació.

90% correspondrà als coneixements demostrats als examens, intervencions a classe i al laboratori, activitats individuals i/o colectives.

Per recuperar  la matèria suspesa( Química i/o Física), es farà un examen .

A TOT L'ALUMNAT SE LI DESCOMPTARÀ 0,1 PUNT PER FALTA D'ORTOGRAFIA A TOTES LES PROVES FINS A UN MÀXIM DE 1 PUNT . ALS ALUMNES DE BATXILLERAT SEL'S DESCOMPTARAN 0,25 PUNTS PER FALTA D'ASSISTÈNCIA NO JUSTIFICADA.

 
AQUESTS CRITERIS SÓN VÀLIDS TANT DURANT EL CURS COM A LES PROVES EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik