Els criteris de qualificació són ...

 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ CURS 2019-20

Educació Plàstica i Visual

1r d’ESO

Els exercicis i làmines entregades fora del termini establert, abans del final de cada trimestre se'ls donarà una data d'entrega, aquestes  no podran se qualificades amb més d’un 5 sobre 10.

En el desenvolupament de cadascuna de les unitats didàctiques es proposaran dos tipus d'activitats que anem a denominar làmines de seguiment i projectes.

─Les làmines de seguimentsuposaran un 60% de la nota total. Es realitzaran després d'una explicació i tindran un objectiu concret i una data de lliurament tancada. Es qualificaran com a correctes o incorrectes en funció de l'assimilació dels objectius proposats, i tindran un valor aritmètic, és a dir, del zero al deu. En algunes ocasions, aquestes làmines es proposaran com a exàmens amb l'objectiu d'avaluar l'assimilació de l'explicació pels alumnes, però la majoria de les vegades seran propostes que requeriran un ensinistrament i la realització de diverses temptatives.

─Els projectes seran treballs més elaborats i creatius, suposaran el 40% de la nota total. Tindran una data de lliurament a llarg termini, i en cap cas s'acceptarà un projecte conclòs sense haver presentat  el seu procés. En alguns casos els projectes es proposaran en grup, encara que sempre es concretarà els criteris de qualificació del treball individual. Dels projectes s'avaluaran tres items:

 • El disseny: és concretarà en l’originalitat i elaboració del treball. És tindrà en compte que el disseny no sigui una còpia, així com tots els dibuixos preparatoris i les proves realitzades.
 • L'actitud suposarà el 10% restant . S'enten per actitud: comportament dins l'aula, respecte als companys i als professors, complir amb les dates de lliurament i entrega neta i acurada.
 • Procediment: assimilació dels objectius, continguts.

Recuperació:

Per recuperar un trimestre, l’alumne haura d’entregar les làmines i exercicis pendents de l’avaluació anterior. En cas de no haver complert amb els mínims establerts s’haurà de repetir la làmina o l’exercici..Aquells alumnes que no aprovin a la convocatòria de juny hauran de realitzar les activitats proposades pel professor com recuperació i presentar-les en les dates fixades en setembre.

 

3r d’ESO

Els exercicis i làmines entregades fora del termini establert, no podran se qualificades amb més d’un 5 sobre 10.

Els treballs tindran una qualificació numèrica que serà un 90% de la nota total; d’aquesta el 50% correspondrà a les làmines de seguiment, i el 40% als projectes. On es valorarà:

 • El disseny: és concretarà en l’originalitat i elaboració del treball. És tindrà en compte tots els dibuixos preparatoris i les proves realitzades.
 • El treball: tindrà en compte l’adequació de la complexitat al temps previst per realitzar les feines.
 • L' acabat: correcta execució, netedat i bona presentació.

El 10% restant, es valorarà l'actitud dels alumnes. Per actitud s'entén:

 • Ser participatiu en les explicacions i els debats que es proposin a l'aula.
 • Elaborar i lliurar tot tipus de material comple
 • mentari: nous dissenys a partir del realitzat a l'aula, material bibliogràfic o enllaços que complementin les propostes realitzades a l'aula, …
 • Mantenir l'espai de treball net en acabar, i cuidar el mobiliari.

L’avaluació continua i individualitzada de l’alumne permetrà un seguiment progressiu de la seva evolució, procurant detectar les seves deficiències en el moment en què es produeixen, per tal de poder posar-hi remei i ajudar a l'alumne.

Tot i això es donarà l'oportunitat de recuperar l’avaluació posant una data màxima, en la qual entregaran els treballs no entregats fins al moment. (La nota màxima d'aquests treballs entregats fora de plaç serà com a màxim un cinc).

Aquells alumnes que no aprovin a la convocatòria de juny hauran de realitzar les activitats proposades pel professor com recuperació i presentar-les en les dates fixades en setembre.

 

4t d’ESO

Els exercicis i làmines entregades fora del termini establert, no podran se qualificades amb més d’un 5 sobre 10.

Els treballs tindran una qualificació numèrica que serà un 90% de la nota total; d’aquesta el 50% correspondrà a les làmines de seguiment, i el 40% als projectes. On es valorarà:

 • El disseny: és concretarà en l’originalitat i elaboració del treball. És tindrà en compte tots els dibuixos preparatoris i les proves realitzades.
 • El treball: tindrà en compte l’adequació de la complexitat al temps previst per realitzar les feines.
 • L' acabat: correcta execució, netedat i bona presentació.

El 10% restant, es valorarà l'actitud dels alumnes. Per actitud s'entén:

 • Ser participatiu en les explicacions i els debats que es proposin a l'aula.
 • Elaborar i lliurar tot tipus de material complementari: nous dissenys a partir del realitzat a l'aula, material bibliogràfic o enllaços que complementin les propostes realitzades a l'aula, …
 • Mantenir l'espai de treball net en acabar, i cuidar el mobiliari.

L’avaluació continua i individualitzada de l’alumne permetrà un seguiment progressiu de la seva evolució, procurant detectar les seves deficiències en el moment en què es produeixen, per tal de poder posar-hi remei i ajudar a l'alumne.

Tot i això es donarà l'oportunitat de recuperar l’avaluació posant una data màxima, en la qual entregaran els treballs no entregats fins al moment. (La nota màxima d'aquests treballs entregats fora de plaç serà com a màxim un cinc).

Aquells alumnes que no aprovin a la convocatòria de juny hauran de realitzar les activitats proposades pel professor com recuperació i presentar-les en les dates fixades en setembre.

 

Dibuix Tècnic

1r de Batxillerat

Es realitzaran dos tipus de prova a cada avaluació:

 • Exàmens parcials: avaluen continguts relacionats amb el que s’ha explicat en les últimes classes. Suposaran fins a un 60% de la nota de l'avaluació. Els exàmens parcials en cap cas es repetiran, encara que la no realització de aquest examen estigui justificada.
 • Exàmens finals:avaluen qualsevol contingut explicat del curs. Suposaran com a mínim un 30% de la nota, aquest percentatge s'anirà incrementant en funció dels exàmens parcials que l'alumne/a no realitzi i sigui justificat,o la qualificació del qual sigui inferior a 2,5. Aquestes proves són obligatòries, els alumnes/as que no es presentin hauran de justificar l'absència per tenir dret a una nova convocatòria. 
 • El 10% restant serà dels exercicis realitzats a l’aula i al llarg del trimestre.
 • A l’examen final del segon trimestre serà possible recuperar el 1er trimestre.
 • A l’examen final del tercer trimestre serà possible recuperar el 2n trimestre.

Recuperació

L'examen final funcionarà com a recuperació de l'avaluació. Al finalitzar el curs es els alumnes que no hagin superat l'assignatura podran presentar-se a una avaluació de mínims. En ser una avaluació de mínims la qualificació serà apte o no apte. La prova contindrà quatre exercicis dels realitzats a classe. La varemació de cadascuna de les parts de l'exercici estarà explicada i serà objectiva. Serà necessari obtenir un 5 per superar l'avaluació.

 

Criteris de qualificació BAS

1r i 2n de Dibuix Tècnic

Es realitzaran una prova a cada avaluació:

 • Exàmen final de cada avaluació :avaluen qualsevol contingut explicat del curs. Suposaran com a mínim un 100% de la nota. Aquestes proves són obligatòries, els alumnes/as que no es presentin hauran de justificar l'absència per tenir dret a una nova convocatòria.
 • A l’examen final del segon trimestre serà possible recuperar el 1er trimestre.
 • A l’examen final del tercer trimestre serà possible recuperar el 2n trimestre.

Recuperació

L'examen final funcionarà com a recuperació de l'avaluació. Al finalitzar el curs es els alumnes que no hagin superat l'assignatura podran presentar-se a una avaluació de mínims. En ser una avaluació de mínims la qualificació serà apte o no apte. La prova contindrà quatre exercicis dels realitzats a classe. La varemació de cadascuna de les parts de l'exercici estarà explicada i serà objectiva. Serà necessari obtenir un 5 per superar l'avaluació.

 

CULTURA AUDIOVISUAL 1R BATX.

El 35% de la nota constarà del treballs que s'aniran fent al llarg de cada avaluació i relatius al que s'ha donat a classe. Aquests tindran una data límit d'entrega. 

El 65% restant de la nota serà la de l'examen de final d'avaluació.

La mitjana de les dues notes serà la nota final del trimestre.

 

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik