Criteris de recuperació de pendents

 

Avaluació pendents 1r ESO

 

Els alumnes de 1r d'ESO amb l'assignatura pendent hauran de fer i lliurar uns exercicis realitzats a classe. Aquests s'entregaran correctament dins una funda o carpeta. És obligatori la presentació de tots els exercicis, en cas contrari la nota serà un zero. L'objectiu és valorar si s'han adquirit les habilitats i els coneixements mínims per superar l'assignatura.

Els alumnes rebran els exercicis a fer a través dels seus tutors.

 

Data d'entrega: serà a finals del 2n trimestre, se'ls deixerà clara dins el document on hi haurà els exercicis per fer  i també serà penjada en aquest lloc de la pàgina web.

El lliurament serà a l'aula de plàstica durant el pati (10:45 a 11:05h)

 

Avaluació pendents 3r ESO

 

Els alumnes de 3r  amb l'assignatura pendent també hauran de fer i  lliurar uns exercicis que se'ls farà arribar a través del seu tutor.

Les condicions són les mateixes que els alumnes de 1r, és obligatori la presentació de tots els exercicis, en cas contrari la nota serà un zero.

No es farà examen.

 

 

 


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik