Els criteris de qualificació són ...

 BATXILLERAT PER A ADULT A DISTÀNCIA: BAD

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ de l’assignatura “Filosofia” 1er BAD

1. Cada avaluació es realitzarà el corresponent examen oficial, i, al mes de maig tindrà

lloc l’examen final o de recuperació de les avaluacions suspeses.

2. Pel que fa referència als exàmens, aquests inclouran preguntes de caire objectiu i tipus test. A cada prova escrita constaran els concrets criteris d’avaluació de les preguntes. De forma general, les preguntes tipus test tindran, com a màxim, quatre possibles respostes i a l’hora de corregir aquestes preguntes s’aplicaran els següents criteris:

1.- Les preguntes encertades puntuaran deu (10) dividit pel nombre de preguntes de que consta l’examen.

2-. Les preguntes en blanc no descomptaran.

3.- Les preguntes errònies poden descomptar des d’un quart del valor d’una pregunta encertada a zero (0) (informació que proporcionarà la professora sempre abans d’iniciar la prova).

4. La realització de treballs voluntaris del tipus comentari de text, dissertacions,... podrà augmentar la qualificació obtinguda als exàmens fins a un 10 %. Aquests treballs hauran de seguir els criteris específics indicats per la professora; entre aquests, és especialment important respectar la data de lliurament, pel que no s’acceptarà cap treball lliurat fora de termini.

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ de l’assignatura “Història de la Filosofia”  2n BAD

1. Cada avaluació es realitzarà el corresponent examen oficial, i, al mes de maig tindrà

lloc l’examen final o de recuperació de les avaluacions suspeses.

2. Pel que fa referència als exàmens, aquests inclouran preguntes de caire objectiu i tipus test. A cada prova escrita constaran els concrets criteris d’avaluació de les preguntes. De forma general, les preguntes tipus test tindran, com a màxim, quatre possibles respostes i a l’hora de corregir aquestes preguntes s’aplicaran els següents criteris:

1.- Les preguntes encertades puntuaran deu (10) dividit pel nombre de preguntes de que consta l’examen.

2-. Les preguntes en blanc no descomptaran.

3.- Les preguntes errònies poden descomptar des d’un quart del valor d’una pregunta encertada a zero (0) (informació que proporcionarà la professora sempre abans d’iniciar la prova).

4. La realització voluntària de treballs seguint els criteris específics de la prova de selectivitat que realitza la UIB podrà augmentar la qualificació obtinguda als exàmens fins a un 10 %. Els treballs a desenvolupar seran de dos tipus:

a) Primer tipus de treball: El comentari de text, que seguiran els criteris específics adoptats a l’examen de Selectivitat:

“A la primera part de la primera pregunta, que valdrà 3.5 punts com a màxim, l’alumnat ha de demostrar que ha entès de què tracta el text i ho ha de saber explicar de manera clara i precisa, assenyalant-ne les idees principals i secundàries i determinant les relacions existents entre les unes i les altres:

1. Correcta contextualització. (1 punt)

2. Encert en la identificació del tema/problema/qüestió concreta de què tracta el text i de la tesi sostinguda al text. (0.5 punts)

3. Identificació i explicació de les idees presents al text i de la relació entre aquestes. (2 punts)

A cada apartat és valorarà l’ordre, la claredat i la precisió en l’exposició.

 

b) Segon tipus de treball: Composició escrita, consistent en el desenvolupament de les preguntes formulades als exàmens de la Selectivitat, ajustant-se als criteris específics que aquesta prova adopta, en concret:

”A la segona part de la primera pregunta, que valdrà com a màxim 1.5 punts, l’alumnat ha de demostrar que sap argumentar la seva valoració crítica respecte dels conceptes o teories que són presents al text, o que la pot relacionar oportunament amb temes d’actualitat:

4. Donar bons arguments que donin suport a la valoració crítica.

5. Consistència, creativitat, originalitat en la resposta.

A la segona pregunta, amb un màxim de 2,5 punts, l’alumnat ha de demostrar que sap explicar una teoria, un concepte o una expressió amb detall, emprant el vocabulari tècnic bàsic de la qüestió.

1. Explicació detallada de la teoria, el concepte o l’expressió, emprant el vocabulari bàsic. (2 punts)

2. Ordre expositiu, claredat i precisió en l’explicació. (0,5 punts)

A la tercera pregunta, que es valorarà amb un màxim de 2,5 punts, l’alumnat ha de demostrar que és capaç de trobar les semblances, les diferències i les connexions entre conceptes i teories, tenint en compte que el nivell que s’assoleix a segon de batxillerat és general i no es pot pretendre una profunditat excessiva.

1. Mostrar un coneixement de les idees, els conceptes o les teories que s’han de relacionar. (1 punt)

2. Establir i explicar les relacions correctament. (1 punt)

3. Ordre expositiu, claredat i precisió en l’exposició. (0,5 punts)

Es podrà davallar fins a un 10 per cent de la qualificació per faltes d’ortografia, redacció, expressió o terminologia no apropiada, d’acord amb els criteris objectius que estableixi el coordinador del professorat corrector.”

A més a més, aquests treballs hauran d’ajustar-se als següents criteris:

1. Respectar la data de lliurament, pel que no s’acceptarà cap treball lliurat fora de termini.

2. Els treballs copiats total o parcialment (d’Internet o altres fonts) obtindran la qualificació de zero (0).

PSICOLOGIA

  1. 1. Cada avaluació es realitzarà el corresponent examen oficial que representarà el 75 % de la qualificació final, i, al mes de maig tindrà lloc l’examen final o de recuperació de les avaluacions suspeses. Acada prova escrita constaran els concrets criteris d’avaluació de les preguntes. 
  2. 2. La realització de treballs a l'aula Moodle representarà el 25 % de la qualificació. Aquests treballs hauran de seguir els criteris específics indicats per la professora; entre aquests, és especialment important respectar la data de lliurament, pel que no s’acceptarà cap treball lliurat fora de termini. . 

Hauran de seguir les indicacions i normes donades per la professora, especial menció a les següents: 

  1. 1. Respectar la data de lliurament, pel que no s’acceptarà cap treball lliurat fora de termini. 
  2. 2. Els treballs copiats total o parcialment (d’Internet o altres fonts) obtindran la qualificació de zero (0). 

2b) De qualificació del batxillerat diurn:

Les activitats i exercicis de classe valdran un 100 % de la qualificació de l’avaluació, s’elaboraran seguint els criteris específics indicats per de la professora; entre aquests cal destacar

  1. S'hauran de presentar dins el termini senyalat per fer-ho. Si s'entreguen fora de termini es qualificaran amb un insuficient, i, a criteri de la professora, podran ser novament avaluats a l'avaluació següent.
  2. S’hauran de presentar nets i ordenats, sense faltes d’ortografia i escrits amb la lletra de l'alumne, -si es lliuren en format paper-.
  3. Es valorarà la claredat i precisió en l’exposició. Una adient estructuració. La utilització correcta del vocabulari bàsic.
  4. La referència correcta de les fonts consultades.
  5. Els treballs copiats total o parcialment (d’Internet o altres fonts) obtindran la qualificació de zero (0).
  6. El seguiment de les indicacions donades per la professora en cada cas per a la seva realització.


Maig 2019
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik