Els criteris de qualificació són ...

ETAPA D’ENSENYAMENT POSOBLIGATORI: BATXILLERAT

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 1ER BATILLERAT FILOSOFIA

TORN DIÜRN: Santiago Beruete  i Mª Neus García Ferrer

1er.- Cada avaluació es realitzaran 2 exàmens, que representaran el 70 % de la qualificació final; a cada prova escrita constaran els concrets criteris d’avaluació de les preguntes. 

2n.- Les activitats i exercicis de classe (exposicions orals, ressenyes de lectures, preparació de debats i petits treballs de recerca)valdran un 30 % de la qualificació de l’avaluació, s’elaboraran seguint els criteris específics indicats pel professor.

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ de l’assignatura “Història de la Filosofia” 2n BATX

Els exàmens segueixen el model de la prova de Selectivitat:

La primera pregunta, de tipus pràctic, constarà de dues parts:

La primera part (fins 5 punts) consistirà a realitzar un comentari del text proposat. Aquest comentari ha d'incloure els elements següents:

a) Context històric, social i cultural (1 punt)

b) Identificació del tema/problema/qüestió concret de què tracta el text i de la tesi sostinguda al text. (0’5 punts)

c) Explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text i de la relació entre aquestes. (2 punts)

d) Emprant els coneixements de la matèria que s’han adquirit (al llarg del curs, feu una valoració crítica del text (1’5 punts)

La segona pregunta consistirà a explicar una teoria, una expressió, un concepte o algun aspecte concret de la filosofia d’un autor del currículum. (2’5 punts)

La tercera pregunta consistirà a establir una relació o comparació entre conceptes o teories fonamentals dels autors del currículum. (2’5 punts)

A la segona i tercera pregunta l’alumnat podrà escollir una entre dues opcions.

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ de l’assignatura optativa “Psicologia” 

1. Explicar els trets característics de la psicologia, la seva evolució històrica, les finalitats, els mètodes de treball i els camps d’aplicació.

2. Relacionar la psicologia amb altres ciències i camps del saber.

3. Caracteritzar les aportacions d’algunes escoles psicològiques.

4. Distingir les contribucions de la psicologia d’altres contribucions no científiques en l’explicació del comportament.

5. Explicar les principals estructures biològiques implicades en el comportament humà.

6. Situar l’ésser humà en el context evolutiu i distingir el comportament humà de l’animal.

7. Descriure els models de funcionament dels principals processos psicològics.

8. Explicar el dinamisme de la personalitat i la vida afectiva de l’ésser humà.

9. Contextualitzar i relativitzar el resultat de les tècniques d’anàlisi en l’estudi dels processos bàsics.

10. Reconèixer les influències socioculturals en el comportament i valorar-ne la importància.

11. Identificar alguns mecanismes bàsics de comportament individual i social.

12. Mostrar actitud de tolerància i comprensió davant el fet diferencial.

13. Realitzar treballs utilitzant les referències bibliogràfiques adients.

14. Expressar oralment i per escrit anàlisis i opinions sobre el comportament humà. Usar amb propietat la terminologia treballada a l’assignatura.

15. Dissenyar activitats de recollida d’informació empírica escollint el tipus més adient d’instruments per a la situació que cal analitzar.

16. Realitzar experiments simples relacionats amb alguns processos psicològics.

17. Valorar les aportacions de la consignació de la imatge i el coneixement de l’ésser humà.

18. Ser conscient que l’anàlisi i la valoració dels comportaments propis i aliens han de ser rigoroses.

 

b) De qualificació:

1. Per poder aprovar cada avaluació, els alumnes tenen que fer seus els objectius mínims.

2.- Quant a la recollida d’informació per avaluar l’aprenentatge de la Psicologia, utilitzaràn treballs, realitzats individualment o en grup.

a) S'hauran de presentar dins el termini senyalat per fer-ho. Si s'entreguen fora de termini es qualificaran amb un insuficient, i, a criteri de la professora, podran ser novament avaluats a l'avaluació següent.

b) S’hauran de presentar nets i ordenats, sense faltes d’ortografia i escrits amb la lletra de l'alumne, -si es lliuren en format paper-.

c) Es valorarà la claredat i precisió en l’exposició.

d) Una adient estructuració.

e) La utilització correcta del vocabulari bàsic.

f) La referència correcta de les fonts consultades.

g) El seguiment de les indicacions donades per la professora en cada cas per a la seva realització.

 


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik