CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS

Una avaluació suspesa se recuperarà aprovant la següent. Al setembre hi haurà una prova de recuperació per als alumnes que no hagin aprovat al juny.

Els alumnes amb l’assignatura pendent del curs anterior podran aprovar-la superant la primera avaluació del curs present.

En el cas dels alumnes que deixin de cursar la matèria hauran de fer un treball o un examen per superar-la. S’hauran de posar en contacte amb la professora.

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik