Professora:  Almudena Marí Galiano

Materials:

 • Llatí 2nBatxillerat, Barcanova, Barcelona 2017. ISBN 978-84-489-4189-5
 • Diccionari manual Llatí-català Vox. Editorial Larousse.

CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ:

PRIMERA AVALUACIÓ: Del tema 1 al 5 del llibre de text.

Llengua llatina:

 • Repàs de la gramàtica assolida al primer curs.

 • Veu passiva. Les oracions passives. Els verbs deponents.

 • Les formes nominals del verb. Els participis. Construccions de participi. L’infinitiu. Construccions d’infinitiu: infinitiu concertat i completives d’infinitiu.

 • Modes subjuntiu i imperatiu.

Història i cultura:

 • La historiografia romana: Juli Cèsar i Tit Livi.

 • Ovidi, el poeta desterrat.

 • . Ciceró, el més important dels oradors llatins.

 • Virgili, el més gran poeta llatí. La comèdia: Plaute i Terenci.

El perquè de les paraules:

 • Termes emprats en la religió que provenen del llatí. El llatí i el dret. La política i els politics.

 • Lèxic literari i llatí. El llatí i els termes històrics.

Herència clàssica:

 • La influència del món romà en el cinema.

 • Els orígens de la música occidental. La música i la mitologia clàssica.

 • La influència del món grecoromà en el teatre.

SEGONA AVALUACIÓ: Del tema 6 al 10 del llibre de text.

Llengua llatina:

 • Oracions subordinades introduïdes per les conjuncions cum, quod, ut i ne.

 • Verbs irregulars i defectius. Verbs compostos del sum.

 • Pronoms indefinits. Pronoms interrogatius i oracions interrogatives.

 • Gerundi i gerundiu. Supí. Conjugació perifràstica.

Història i cultura:

 • Horaci: el poeta i els tòpics.

 • Empúries, porta d’entrada de la cultura clàssica. Gerunda.

 • Tàrraco, la capital del món. Bàrcino i Ilerda. Emèrita Augusta, capital de província. La societat romana. Esclaus i esclaves

El perquè de les paraules:

 • El llatí i els termes arqueològics i artístics.

 • Eines informàtiques i llatí.

 • Llatinismes i expressions llatines.

Herència clàssica:

 • La tragèdia clàssica en la literatura catalana.

 • La pintura . L’escultura .

TERCERA AVALUACIÓ: Del tema 11 al 15 del llibre de text.

Llengua llatina: Antologia de textos.

Història i cultura:

 • L’organització política de l’Estat romà.

 • El culte als morts. Tipus d’enterrament. Inscripcions i tombes.

 • L’exèrcit romà.

 • Altres indrets amb passat romà.

 • Història de la religió romana. Principals divinitats de la mitologia clàssica. Els col·legis sacerdotals. Els actes de culte. Els temples.

El perquè de les paraules:

 • Dites que han fet història.

 • El llatí i el món dels morts.

 • Del llatí al català: les vocals i les consonants.

Herència clàssica:

 • El món classic entra en la publicitat.

 • El món dels morts en la literatura de tots els temps. La novel·la històrica.

 • La influència del món clàssic en l’arquitectura.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS:

L'avaluació, per tal que sigui el més objectiva possible, transparent i útil a la tasca docent i a la millora dels resultats, se regirà per aquest protocol i criteris:

 • A fi que els alumnes sàpiguen com seran avaluats, el professor els informarà des de principi de curs dels criteris de qualificació i de recuperació, instruments i calendari que seran exposats juntament amb altra documentació relacionada amb la matèria en la secció del departament del web del centre.

 • Els documents objectius que intervendran en la qualificació seran, d'una banda, les proves escrites i els treballs/tasques que l'alumne diàriament o periòdica realitzarà i lliurarà al professor i que aquest registrarà juntament amb les altres dades de l'alumne/a al quadern del professor.

 • A principi de curs es farà una prova o exercici, o un col·loqui, inicial, per tal de detectar els coneixements i punts d’interès dels alumnes. Al llarg del curs s’aplicarà el criteri d’avaluació contínua, integradora i sumativa i es valoraran el grau de desenvolupament i la correcta assimilació per part de l’alumnat dels continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) fixats en la programació.

 • En tota activitat realitzada pels alumnes se'ls informarà de les capacitats a què han arribat, del seu progrés o, en el seu cas, de les tasques que han de realitzar per millorar i dels aspectes en què han d’insistir. El mateix succeirà amb les proves escrites, prèvia correcció d'aquestes.

 • En la modalitat de BAS l’assistència és obligatòria. Els alumnes han d’assistir un 70% de les classes. Recomanem als alumnes que procurin assistir a classe perquè sabem, per experiència, que, altrament, perden el ritme de treball i finalment abandonen.

 • D'acord amb el calendari fixat per prefectura d'estudis, al llarg del curs es faran tres avaluacions trimestrals. Les dues primeres són orientatives, indicatives dels progressos dels alumnes; la darrera que es fa en maig és la global del curs. L'alumnat té una darrera oportunitat d'aprovar en les proves extraordinàries de juny. Les valoracions en cada cas s'expressaran segons un barem de 0 a 10. L'avaluació es considerarà aprovada si, una vegada examinades i valorades totes les dades i observacions del progrés de l'alumne, s'arriba a la qualificació de 5.

 • Tendran la valoració de suspès les proves i treballs on es demostri que l'alumne ha copiat. Igualment, es penalitzaran els alumnes que es deixin copiar.

 • En cap cas l'alumne serà avaluat a partir d'una única observació, però la no realització de les proves escrites i dels treballs comportarà la qualificació de suspès en l'avaluació corresponent.

 • Els alumnes que estiguin en desacord amb les qualificacions obtingudes en les diferents proves i avaluacions tendran dret a reclamar, d'acord amb la normativa establerta per la legislació vigent.

CRITERIS I INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ A SEGON DE BATXILLERAT:

Per a superar satisfactòriament l’assignatura l’alumne/-a de 2n de batxillerat de Llatí haurà de realitzar proves escrites periòdiques, a més dels treballs i les tasques que li encomani el professor, que són els que recollim aquí juntament amb les característiques de les proves i activitats i criteris de qualificació:

 • Cada trimestre es realitzarà una única prova escrita de les unitats que configuren el programa. En cadascun dels blocs l’alumnat haurà de demostrar que ha assimilat correctament els continguts. Caldrà aprovar amb una qualificació de 5 sobre una puntuació de 10 per a superar els mínims. Aquesta prova escrita representa un 75% de la nota final.

 • Treballs trimestrals i tasques: Caldrà que l'alumnat realitzi diverses activitats d’aprenentatge (fitxes d'activitats, treballs de les lectures,...) a través del moodle. Aquests treballs representen el 25% de la nota final trimestral.

OBSERVACIONS:

 • Els alumnes que no es presentin a una prova escrita tendran dret a fer-la a deshora sempre que presentin justificant mèdic.

 • Tant els treballs com les tasques diàries s’hauran de presentar obligatòriament escrites a mà i amb bolígraf; en el cas de que s’hagin d’entregar a través del moodle, es realitzaran a ordenador; i les proves escrites hauran de realitzar-se amb bolígraf.

 • Tant en els treballs com en les diverses activitats escrites es valorarà a més dels coneixements, la presentació, la correcció i la claredat en l’expressió. En el cas dels treballs, també el rigor de les fonts d’informació emprades.

LA NOTA GLOBAL PER AVALUACIONS:

 • La nota global de cada avaluació serà la que resulti de la valoració de la prova escrita trimestral i dels treballs i tasques realitzats.

 • Si un alumne és qualificat negativament en la primera i segona avaluacions:

 • Al final de les dues primeres avaluacions, el professor lliurarà als alumnes qualificats negativament les activitats de recuperació i els indicarà en quins aspectes ha de millorar. L'alumne haurà de lliurar aquestes activitats després de les vacances de Nadal i de Pasqua, respectivament.

 • Els continguts lingüístics: Pel criteri d'avaluació contínua que apliquem en aquest bloc de continguts, les darreres notes obtingudes en llengua prevaldran per sobre de les anteriors. Es considerarà que l'alumne en té un bon domini sempre que la qualificació sigui de 5 ò més sobre 10.

 • Els continguts de cultura: com que aquest contingut és via moodle, l'alumnat podrà recuperar aquesta part segons les indicacions de la professora via moodle.

 • A final de curs els alumnes hauran de recuperar aquells continguts que encara els quedin pendents, siguin de cultura o de llengua, siguin proves escrites o treballs o feina via moodle.

 • En les recuperacions s'exigiran els coneixements mínims.

 • La qualificació de la prova escrita trimestral puntuarà un 75% de la nota global d’avaluació; els treballs i les tasques realitzades, el 25% restant.

LA NOTA GLOBAL FINAL EN L’AVALUACIÓ ORDINÀRIA DE MAIG:

 • La nota global final serà la que resulti de la mitjana de les notes obtingudes en les tres avaluacions fetes al llarg del curs, sempre que les tengui totes tres aprovades.

 • La no presentació a les proves del tercer trimestre implicarà suspendre l’assignatura.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE JUNY:

 • La prova extra s'ajustarà als nivells i continguts mínims exigibles i comprendrà la matèria treballada durant el curs i tasques encomanades.

 • Les característiques de la prova escrita i els criteris de correcció seran els mateixos de les realitzades al llarg del curs.

 • La nota en aquesta avaluació serà la que resulti de la prova realitzada (75%) i de les activitats de recuperació encomanades via moodle (25%).

 

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik