Legislació vigent:

  • Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015.
  • Annexos del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Quan s'estudia Cultura Clàssica?

L'assignatura de Cultura Clàssica es pot cursar a tercer curs d'ESO, on és matèria optativa d'oferta obligada.

Què s'estudia a Cultura Clàssica?

Aquesta matèria pretén dotar l’alumnat de l’educació secundària obligatòria d’un coneixement suficient de tot allò que ha estat la contribució del món clàssic a la civilització occidental en els àmbits lingüístic, literari, artístic, filosòfic i científic, a fi que comprengui millor el món on viu. Aquests coneixements contribuiran, sens dubte, a una millora de la formació cultural i lingüística de l’alumnat i el dotaran igualment del domini d’unes eines útils per a l’aprenentatge de qualsevol disciplina ja sigui humanística, científica o tècnica.
La matèria de cultura clàssica ha d’entendre’s com un nexe que connecta els primers coneixements impartits sobre el món antic amb altres matèries que cursen com matemàtiques, ciències de la naturalesa, llengua espanyola o llengua estrangera. Alhora proporcionarà a l’alumnat una base lingüística i cultural sòlida per adquirir coneixements posteriors en matèries de cursos superiors. El currículum de cultura clàssica està plantejat com una forma d’introduir l’alumnat en l’estudi de l‘origen del pensament de les tradicions i de les manifestacions de la nostra cultura, per la qual cosa té un caràcter fortament globalitzador, ja que s’hi refonen totes les àrees i disciplines.
Quan es parla de cultura clàssica, cal entendre que es fa referència a totes les aportacions lingüístiques i culturals realitzades, de forma complementària, tant pel poble grec, mestre directe i indirecte de tots els nostres coneixements, com pel romà, exemple de pragmatisme en la tècnica i jurisprudència, que va saber valorar, fer-se seu i transmetre el patrimoni cultural hel·lènic. El concepte clàssic s’entén no com una cosa estàtica, caduca i ja passada, sinó dinàmica, font i referent continu de nous avanços. En el món clàssic es troben plantejats ja els grans problemes de l’ésser humà.
El coneixement del passat històric constitueix la base sobre la qual es constitueix el progrés de qualsevol societat. La història d’Europa en general i del nostre país en particular està marcada per les civilitzacions grega i romana. Conèixer i valorar la cultura grecollatina sense cap dubte proporcionarà a l’alumnat una visió molt més precisa i crítica del seu entorn sociocultural i lingüístic, alhora que influirà positivament en la recuperació i consolidació de molts dels valors que el marc legislatiu actual propugna com a essencials per a qualsevol ciutadà de la nostra societat.
Devem al món clàssic entre altres el concepte de ciutadà protegit per drets inalienables i obligat per deures comuns que té les seves arrels en la polis grega; la democràcia que com a sistema polític només és comprensible si es coneixen el seu origen a Grècia i les raons socials que el motivaren; les lleis que ens protegeixen i que ens obliguen deuen gran part de la seva essència al dret romà i a Roma es fonamenta la concepció del poder en benefici de tots; l’evolució i les transformacions que en el camp científic han determinat la situació del món actual no serien comprensibles si es prescindís del coneixement d’aquells que posaren els fonaments de la ciència occidental i de les llengües que encara avui serveixen de base per a la terminologia científica.
La familiarització amb les llengües llatina i grega ha de fer-se mitjançant l’estudi d’un vocabulari bàsic que ajudi a reflexionar sobre les arrels del lèxic de les llengües que parla i estudia l’alumne.
Juntament amb els aspectes lingüístics, les manifestacions artístiques i literàries són un altre dels components més rellevants de la cultura grecollatina. El seu estudi i la seva anàlisi ajudaran l’alumnat a formar-se criteris estètics i a comprendre i valorar les produccions actuals.

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik