Els criteris de qualificació són ...

ACTIVITATS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

 

1r ESO

L’avaluació dels coneixements valdrà un 50% de la qualificació total, l’avaluació dels procediments valdrà un 25% (lectures obligatòries) i l’avaluació de les actituds valdrà un altre 25% (deures, treballs, comportament dins l'aula, envers els companys, el professor, l'assignatura, és a dir, la llengua...). Per aprovar l'alumne sempre ha d'obtenir un 50% en cada un dels apartats.

2n ESO

L’avaluació dels coneixements valdrà un 50% de la qualificació total, l’avaluació dels procediments valdrà un 20% (lectures obligatòries) i l’avaluació de les actituds valdrà un altre 30% (deures, treballs, comportament dins l'aula, envers els companys, el professor, l'assignatura, és a dir, la llengua...). Per aprovar l'alumne sempre ha d'obtenir un 50% en cada un dels apartats.

3r ESO

L’avaluació dels coneixements valdrà un 50% de la qualificació total, l’avaluació dels procediments valdrà un 25% (lectures obligatòries) i l’avaluació de les actituds valdrà un altre 25% (deures, treballs, comportament dins l'aula, envers els companys, el  professor, l'assignatura, és a dir,  la llengua...). Per aprovar l'alumne sempre ha d'obtenir un  50%  en cada un dels apartats.

4t ESO

L’avaluació dels coneixements valdrà un 60% de la qualificació total, l’avaluació dels procediments valdrà un 20% (lectures, treballs, feina de classe, deures) i l’avaluació de les actituds valdrà un altre 20% (comportament dins l'aula, envers els companys, el professor, l'assignatura, és a dir la llengua...) Per aprovar l'alumne sempre ha d'obtenir un 50% en cada un dels apartats.

1r i 2n  Batx 

   L’avaluació de cada trimestre es farà de la següent manera:

            80%: exàmens i lectura obligatòria

            20%: altres activitats avaluables (comentari de textos, exposicions, etc.)

   L’avaluació del curs es farà a partir de la mitjana dels tres trimestres, sempre i quan tots aquests estiguin aprovats amb una nota igual o superior a 5.


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik