Criteris de qualificació del departament de Música.

20% ACTITUDS:

-    Comportament, actitud, participació, faltes injustificades, retards, material, treball... Cada falta; pèrdua de 0.25 punts.

-    Una amonestació; perd 1 punt.

30% PROCEDIMENTS:

-    Interpretació musical. Tècnica d’interpretació  d’intrumental Orff i batería.

-    Deures que s’encomanen durant el curs.

-    Projectes que s’encomanen cada avaluació. En cas de què no s’entreguin, tindrà una penalització d’un punt sobre el total dels procediments.

-    Hàbit de treball en grup i disciplina per a poder seguir dintre del grup de manera eficient.

50% CONCEPTES:

 

-    Proves escrites que es faran cada avaluació

 

   - Excepcionalment els alumnes que per raons justificades (assistència domiciliària, hospitalària o altres motius) no poden assistir a classe, el conceptes valdran un 60% i els procediments (treball escrit) un 40%. 

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik