Criteris de qualificació del departament de Música.

20% ACTITUDS:

-    Comportament, actitud, participació, faltes injustificades, retards, material, treball... Cada falta; pèrdua de 0.25 punts.

-    Una amonestació; perd 1 punt.

 

30% PROCEDIMENTS:

 

-    Interpretació musical. Tècnica d’interpretació  d’intrumental Orff i batería.

-    Deures que s’encomanen durant el curs.

-    Projectes que s’encomanen cada avaluació. En cas de què no s’entreguin, tindrà una penalització d’un punt sobre el total dels procediments.

-    Hàbit de treball en grup i disciplina per a poder seguir dintre del grup de manera eficient.

 

50% CONCEPTES:

 

 

-    Proves escrites que es faran cada avaluació

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik