Membres del departament

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

Miquel A. ALAMA MONTESINOS

-Cap departament

- C.C.Convivència

5é any

1-      1r d’ESO A, B, C, D i E

2-      Música Opt. 2n d’ESO A-B-C i E

1- Català

2- Català

 

 

 

 
 
Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik