Criteris de Recuperació de pendents.

Per als alumnes que a juny no hagin superat els objectius mínims de l’àrea de música, a setembre hauran de realitzar una prova per superar  els objectius del curs. Aquesta prova estarà formada per:

-          PART 1 (2 PUNTS): treball referent als continguts més significatius,

-          PART 2 (5 PUNTS): una prova escrita sobre els continguts del treball i

-          PART 3 (3 PUNTS): la interpretació amb qualsevol instrument o la veu de dos peces treballades a classe o elegides per l’alumnes entre una llista  pel profesor (totes treballades a classe). En l’optativa de MÚSICA II i Quart d’ESO, serà igual que la resta, però canviarà el procediment pràctic, que serà interpretar una de les peces assajades per al concert en instrumental Orff.

     -  Excepcionalment, els alumnes que per raons justificades no poden assistir a classe, la prova escrita valdrà un 60% i el treball un 40%.

 

 

Criteris de qualificació de:

-          PART 1: Presentació. Ordre del contingut. Punts tractats del treball. Bibliografia especificada. Aportacions pròpies i originalitat.

-          PART 2: Claretat expressiva. Vocabulari tècnic. Presentació. Faltes ortogràfiques.

 

-          PART 3: Lectura rítmico – melòdica. Digitació. Respiració. Fraseig. Sonoritat. Expressió.

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik