CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ÀMBIT CIENTÍFIC I MATEMÀTIC EN 2n PMAR

Per avaluar de forma precisa el procés d’aprenentatge, durant el curs, es farà seguint els següents criteris de qualificació:

 

MATEMÀTIQUES

2n PMAR

Exàmens

80 %

Treballs, deures, quadern i comportament

20 %

 

FÍSICA I QUÍMICA

2n PMAR

Exàmens

60 %

Treballs, deures, quadern i comportament

40 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serà condició imprescindible per a poder treure la mitjana ponderada de la nota de cada matèria (Matemàtiques, Biologia i Física i Química) que la nota de l'actitud siga igual o superior a 5. És a dir tenir un comportament correcte i adequat a cada classe.

 

IMPORTANT:

 

Per aprovar trimestralment serà condició indispensable treure una nota igual o superior a 4 a cada una de les dos matèries.

 

 

 

Hem de deixar clar que,  a juny,  per aprovar l’àmbit científic i matemàtic l’alumne ha de tenir els tres trimestres aprovats, o bé, en cas de no aprovar algun dels trimestres, que la mitjana aritmètica sigui igual o superior a cinc.

 

Al llarg del curs s’aniran realitzant les proves de recuperació que el professor de l’àrea consideri oportunes. A més, es contemplarà també la realització obligatòria de  treballs o deures específics per aquells alumnes que més ho necessitin i que condicionaran en positiu (màxim dos punts), la nota de setembre.

 

La metodologia de RECUPERACIÓ durant el curs,  de les diferents proves escrites i/o orals serà la següent:

 

S’encarregarà a l’alumne implicat una sèrie d’exercicis  de reforç obligatoris per cobrir les deficiències observades i posteriorment l'alumne realitzarà una prova escrita en la qual haurà de treure una nota igual o superior al 5.

 


Maig 2019
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik