Horaris i assistència

1.-Els horaris de les classes del matí són: a l’ESO, de 8 a 14 h tota la setmana, i a Batxillerat, dilluns i dimarts, de 8 a 15:05 h, i la resta de dies de 8 a 14 h. Els horaris dels estudis de la tarda estan compresos entre les 15:05 i les 22 h.

El final de les classes s'anuncia amb el timbre, i no has de sortir de l’aula abans. Has de ser puntual en començar i en acabar totes les classes i els exàmens. Els retards en l'entrada a classe es poden computar com a faltes d'assistència.

2.-Si no has arribat al centre a les 8:05 h, per poder entrar has de dur un justificant mèdic o venir acompanyat d’un dels pares.

3.-L’assistència a classe és obligatòria. Quinzenalment els teus pares rebran un sms amb les faltes d’assistència i puntualitat (justificades o no justificades). Per justificar una falta d’assistència i/o puntualitat, has de presentar al tutor el mateix dia que tornis a classe el justificant corresponent, signat pel teu pare, mare o tutor legal. No tots els justificants són vàlids: s’ha d’al·legar un motiu raonable per no haver assistit. [ Justificant de faltes d\'assistència d\'alumnat ]

4.-Els alumnes només podran sortir del centre en hores lectives per motius justificats,  i sempre amb la presència d’un dels pares o tutors legals.

5.-Si falta un professor, i només a darrera hora de classe, els alumnes de 3r, 4t d’ESO i Batxillerat, podran marxar del centre, sempre que els pares o representants legals hagin signat l’autorització corresponent.

6.- Si un alumne acumula moltes faltes injustificades en una assignatura pot perdre el dret d’avaluació contínua, i si els seus professors ho decideixen, només tindrà dret a les avaluacions de juny i de setembre.

7.- Els alumnes dels ensenyaments obligatoris romandran al centre durant el temps d’esplai.

8.-Per a l’avaluació de les matèries dels alumnes de Batxillerat es podrà abaixar 0.25  punts la nota final de l’avaluació per cada falta d’assistència injustificada.

 

Altres normes

    

1.-No es pot fumar en cap de les instal·lacions del centre.

2.-Els alumnes no poden anar al bar durant les classes ni entre classe i classe. Només hi poden anar durant els esplais. 

3.- Els alumnes no poden anar al bany durant les classes ni entre classe i classe. Només hi poden anar durant els esplais excepte en casos d’urgència.

4.- Els alumnes no poden fer ús de telèfons mòbils ni altres aparells electrònics en TOT el centre, a no ser que tinguin permís exprés del professor per motius acadèmics. En cas contrari algun professor del centre li requerirà l’aparell i el deixarà a prefectura d’estudis. Només es retornarà als pares o representants legals un dia després. En cas de què l’alumne es negui a lliurar l’aparell al professor que li demani, tindrà la corresponent sanció.

5.-El mobiliari i els materials del centre són fonamentals per dur a terme l'activitat educativa, i per això han de ser respectats i usats correctament. Alumnat i professorat contribuiran a mantenir nets i en bon estat  el centre i els materials que conté. Els delegats del grup informaran el tutor dels desperfectes que es produeixin en les seves aules respectives.

6.-Cada grup d'alumnes, el tutor i el professorat respectiu es preocuparan del manteniment de l'aula corresponent, de la conservació del mobiliari i del material escolar. Si cal, es dedicarà una hora de tutoria a aquesta tasca.

 

Amonestacions i sancions:

 

1.-L'alumne que cometi alguna falta contrària a les normes de convivència  pot ser objecte d'amonestació i pot ser sancionat. En qualsevol cas, el professor tutor  ho comunicarà als seus pares o tutors legals.

2.- Si les amonestacions es repeteixen, el professor tutor sol·licitarà una entrevista amb els pares o tutors i amb el propi alumne per intentar resoldre la situació i, si no s’aconsegueix un acord, l’alumne serà objecte d’una sanció.

3.-Un professor podrà expulsar un alumne de classe en casos greus. L'expulsió quedarà reflectida en una amonestació que es donarà al cap d’estudis i al tutor, i que s’enviarà als pares.

4.-Si un alumne incompleix de manera reiterada les normes de convivència del centre, serà derivat a la comissió de convivència per intentar arribar a una resolució per conformitat. En cas contrari, se li pot obrir un expedient disciplinari. 

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik